Dołącz do nas

Członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi.
Warunki oraz instrukcja uzyskania członkostwa.

Zostań członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia "WIR Masz Głos"

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym również cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie osobiście do rąk własnych lub przesłanie na adres korespondencyjny lub e-adres Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej oraz opłacenie w ciągu 7 dni od złożenia tej deklaracji jednorazowej wpłaty w postaci wpisowego.

 1. Wypełnij deklarację członkowską, podpisz i złóż ją osobiście do rak własnych lub wyślij jej skan na adres email:

  kontakt@wirmaszglos.pl

   

 2. Dokonaj jednorazowej wpłaty w postaci wpisowego:

  Numer rachunku: 63 1140 2004 0000 3702 8127 7352
  Odbiorca: Stowarzyszenie „WIR Masz Głos”
  Tytuł: Deklaracja członkowska
  Kwota: 30 zł

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału we wszystkich działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, w tym w działaniach zespołów stałych i doraźnych,
 • zgłaszania do Zarządu Krajowego Stowarzyszenia lub odpowiednio Zarządów Regionów wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Pozostali członkowie Stowarzyszenia "WIR Masz Głos"

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej lub deklarująca taką pomoc.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 

Członkowie wspierający i honorowi:

 • nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
 • w pozostałym zakresie posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 • mogą  uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach organów Stowarzyszenia.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia
mają obowiązek przestrzegania zasad etyki i współpracy członkowskiej
określonych uchwałą Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.