WIR Masz Głos

Podstawowe informacje o Stowarzyszeniu.
WIR - nasze wspólne cele służące obronie praw i wolności obywatelskej.

Geneza powstania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „WIR Masz głos” powstało z potrzeby wolności  obywatelskich, demokracji bezpośredniej i społeczeństwa obywatelskiego, które powinno wyrażać się w możliwości realnego uczestnictwa obywateli w bezpośrednim sprawowaniu władzy, zgodnie z postanowieniami art. 4 Konstytucji RP.

Nasze cele obejmują

 1. Promowanie idei WIR, tj. weta obywatelskiego, inicjatywy obywatelskiej oraz referendum,
 2. Edukacja z podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji RP oraz w umowach międzynarodowych,
 3. Współpraca lokalna oraz międzynarodowa w krzewieniu idei demokracji bezpośredniej,
 4. Współpraca i scalanie środowisk o podobnych profilach,
 5. Wprowadzenie zasady odpowiedzialności osobistej polityków i urzędników państwowych,
 6. Popularyzacja wartości dotyczących upodmiotowienia osoby tj. godność, szacunek, odpowiedzialność, wolność, tolerancja,
 7. Czynny udział w pracach legislacyjnych w celu zapewnienia realnych konsultacji społecznych,
 8. Inicjatywa ustawodawcza oraz czynny udział w oddolnych inicjatywach społecznych promujących ideę WIRu,
 9. Działanie edukacyjne oraz szkoleniowe w zakresie umiejętności komunikacyjnych,
 10. Kontrola działalności organów administracji publicznej.

Artykuł 4 Konstytucji RP

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Dwie proste zasady

Za rzetelne, zgodne z oczekiwaniami działania na rzecz pracodawcy, klienta, rodziny, czy też przyjaciół – otrzymujemy odpowiednie wynagrodzenie, zapłatę, wdzięczność czy też uznanie i szacunek. 

Z drugiej strony, niewywiązywanie się z określonych obowiązków,  umów, czy też nieodpowiednie zachowanie wobec innych ludzi – niesie za sobą określone konsekwencje.

To jest tak proste, że nikomu nie trzeba tego tłumaczyć.

Dlaczego w polityce jest inaczej?

Obecnie w Polsce (ale nie tylko) partie polityczne mają zbyt dużo władzy, co pozwala im na ignorowanie swoich politycznych przeciwników, ale co gorsza, również na ignorowanie obywateli (nawet swoich wyborców).

Przedwyborcze hasła i zabiegi polityczne, nierzadko okazują się tylko nic nie znaczącymi deklaracjami, za które nikt z tych który je głosił, nigdy nie ponosi odpowiedzialności.

Uchwalane prawo nierzadko prowadzi do zbytniej komplikacji i niejasności przepisów, uderza w określone grupy społeczne lub zawodowe a niekoniecznie słusznie „promuje” inne.

Takie zabiegi mogą prowadzić do osłabiania i podziału społeczeństwa, zarówno na tle materialnym, duchowym, jak i światopoglądowym. Do konsekwencji tych działań zaliczają się również niepotrzebne spory, dyskusje, marnowanie czasu oraz naszego ludzkiego potencjału, który moglibyśmy efektywnie wykorzystać dla naszego wspólnego dobra.

Stan taki trwa od wielu lat i cyklicznie się powtarza – od wyborów do wyborów.

Rozwiązania niekorzystne dla obywateli

Obecnie w Polsce wyrażenie sprzeciwu wobec istniejących rozwiązań prawnych nierzadko odbywa się poprzez „wyjście na ulicę”, np. w postaci pokojowych marszy lub demonstracji.

Takie działania niosą za sobą pewne ryzyko, zarówno dla służb państwowych oraz samych organizatorów i uczestników tego typu zgromadzeń. Pomimo tego, że demonstracje te są zgodne z prawem i mają pokojowy charakter, zdarza się, że wśród uczestników pojawiają się grupy mające na celu zaburzenie formy tych wydarzeń.

Kolejną kwestią jest to, że część Polaków jest przeciwna wyrażaniu swoich poglądów w ten sposób, co może prowadzić do kolejnych niepotrzebnych podziałów społeczeństwa.

Rozwiązania korzystne dla obywateli

Mając do dyspozycji narzędzia w postaci WIR, czyli Weta obywatelskiego, Inicjatywy obywatelskiej oraz Referendum, wszyscy możemy w sposób demokratyczny i bezpieczny sprawować bezpośrednią władzę w naszym kraju.

Weto, Inicjatywa, Referendum

Weto obywatelskie​

Weto obywatelskie to wyrażenie sprzeciwu wobec istniejących rozwiązań w obowiązującym systemie prawa.

Weto obywatelskie to Twój głos, z którym muszą się liczyć samorządy, partie polityczne oraz koalicje rządowe.

Weto obywatelskie to narzędzie umożliwiające uchylenie niekorzystnych dla Polaków przepisów prawa do szczebla ustawy włącznie.

Inicjatywa obywatelska​

Inicjatywa obywatelska to możliwość autentycznego uczestnictwa przez obywateli w kształtowaniu państwa na szczeblu lokalnym lub ogólnokrajowym.

Inicjatywa obywatelska to Twój głos w zakresie zgłaszania przez obywateli projektów oraz nowelizacji przepisów prawa w bardzo szerokim zakresie.

Inicjatywa obywatelska to narzędzie umożliwiające narodowi wprowadzenie pod głosowanie, proponowanych przez obywateli zmian przepisów prawa.

Referendum

Referendum to forma głosowania, w której głos mogą oddać wszyscy uprawnieni obywatele, a nie tylko ich przedstawiciele.

Referendum to Twój głos, który jest wiążący dla władz zgodnie z decyzją większości obywateli biorących udział w referendum.

Referendum to narzędzie pozwalające na wyrażenie opinii w kwestii poddanej głosowaniu, włącznie ze zmianą przepisów prawa lub np. odwołaniu organów samorządowych przed upływem kadencji.